Iványi Péter egyéni vállalkozó (3032 Apc, Fő út 4/2), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által nyújtott webfejlesztésre, weboldal és webáruház szerkesztésre, készítésre és bérbeadásra, valamint karbantartásra, üzemeltetésre, webhosting és domain regisztrációra, webes értékesítésre, webshop készítésre és bérbeadásra, mint szolgáltatásokra („Szolgáltatások”) vonatkozó szerződések megkötésének és módosításának a folyamatára, a szerződések tartalmára és részletes feltételeire tér ki.

A Felek között megkötött szerződések alapján a Szolgáltató a szolgáltatást megrendelő („Megrendelő”) természetes és jogi személyek, valamint egyéb szervezetek részére nyújtja. Ezen szerződés („Szerződés”) a Megrendelő által ajánlatkéréssel („Ajánlattételre Történő Felhívás”), a Szolgáltató által a Megrendelő részére megküldött ajánlattal („Ajánlat”), illetve annak a Megrendelő által elfogadásával, vagy webboot.hu oldalon online vásárlással jön létre. A Megrendelő az ajánlat elfogadásával, („Ajánlat Elfogadása”), vagy a webboot.hu oldalon indított tranzakcióval elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Abban az esetben, ha a felek közötti szerződés máshogy nem rendelkezik, úgy jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a szerződés által nem szabályozott kérdésekben. Abban az esetben, ha a Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései között eltérés/ellentmondás van, úgy jelen a felek között létrejött szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

1. A szerződő felek és a Szolgáltató szolgáltatásai

1.1 A szerződő felek

A Szerződés a www.webboot.hu („Weboldal”) honlapon ajánlatot kérő, vagy a webboot.hu/shop-on online tranzakciót indító személy, azaz a Megrendelő és a Szolgáltató között jön létre.

A Szolgáltatóra vonatkozó adatok a következőek:

A Szolgáltató neve: Iványi Péter egyéni vállalkozó

A Szolgáltató székhelye: 3032, Apc Fő út 4/2

A Szolgáltató adószáma: 56600919-1-30

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 55264813

A Megrendelők az alábbi személyek lehetnek:

 • jogi személyek
 • természetes személyek
  • fogyasztók
  • nem fogyasztónak minősülő természetes személyek

Azok a természetes személyek akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el, nem minősülnek fogyasztónak.

1.2 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) nyújtja a Megrendelőknek.

 1. Weboldal készítés, átalakítás
 2. Weboldal, webáruház karbantartás, üzemeltetés
 3. Webáruház készítés, átalakítás, integráció
 4. Blog vagy portfólió-oldal készítés
 5. Webhosting
 6. Domain regisztráció
 7. Nyelvi csomagok készítése weboldalakhoz
 8. Termékfotózás és/vagy feltöltés
 9. Webáruház bérbeadás
 10. Grafikai tervek, elemek készítése
 11. Webes értékesítés
 12. Marketing szolgáltatások

Jelen ÁSZF-ben foglaltak figyelembevételével a Felek az 1. pont b. alpontjában rögzített Szolgáltatások részletes feltételeit minden esetben egyedi Szerződésben rendezik.

1.3 A Szolgáltató által alkalmazott díjak

A Szolgáltató az alábbiakban, és a megjelölt mellékletekben található árakat, és árazási elveket alkalmazza a szolgáltatásnyújtások során.

 • Weboldal készítés: csomagárak és egyedi ajánlat alapján
 • Webáruház készítés: csomagárak és egyedi ajánlat alapján
 • Karbantartás és Üzemeltetés árai az 1.sz. mellékletben
 • Termékfotózás és feltöltés, termékfeltöltés árai az 2.sz. mellékletben
 • Domain regisztráció árai a 3.sz. mellékletben
 • Tárhely szolgáltatások árai a 4.sz. mellékletben

Előzetes helyszíni igényfelmérés/egyeztetés esetére 20 000 Ft kiszállási díjat számít fel a Szolgáltató. Abban az esetben, ha a Szolgáltató és Megrendelő között a Szerződés létrejön a kiszállás díját a Szolgáltatás díja magában foglalja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Megrendelő között nem jön létre, a Szolgáltató jogosult a kiszállási díjat a Megrendelő részére kiszámlázni.

1.3.1  – Mellékletek

53ad148791
ThumbNameSizeDate
Thumb2_sz_-melleklet-Termekfeltoltes-es-termekfotozas.pdf

Megnyitás | Letöltés | Copy Link
622.86 KB2020.10.02.
Thumb1_sz_-melleklet-Karbantartas.pdf

Megnyitás | Letöltés | Copy Link
664.19 KB2020.10.02.

2

 

2. Az egyes szolgáltatásokkal összefüggő különös szabályok

2.1 A Webáruház vásárlással és bérléssel összefüggő különös szabályok

Jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képezik azok a különös rendelkezések, amelyek szerint a webáruház vásárlásra és bérlésre vonatkozóan jelen ÁSZF rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a 2. sz. melléklet az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően nem rendelkezik.

2.2 Domain regisztrációval és szolgáltatással kapcsolatos különös rendelkezések

A Szolgáltató a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletében részletesen rögzített Domain regisztráció/szolgáltatás körében köteles a Megrendelőt a regisztráció lejártát megelőzően 30 nappal két egymást követő alkalommal értesíteni, a regisztráció lejártának dátumáról, és köteles tájékoztatni a Megrendelőt, hogy hogyan tudja a már meglévő regisztrációját meghosszabbítani, illetve lemondani.

 

3. A Szerződés megkötésének a folyamata

3.1 A Szolgáltatás megrendelése, a Szolgáltató ajánlata és annak a Megrendelő általi elfogadása

A Megrendelőnek a Szolgáltató Weboldalán a rá, mint érintettre vonatkozó adatvédelmi rendelkezések elfogadása és megismerése után van lehetősége:

 1. Ajánlatot kérni a Szolgáltatótól („Ajánlattételre Történő Felhívás”), a nevének és e-mail címének, valamint telefonos elérhetőségének az egyidejű megadásával. A Megrendelőnek a Weboldalon lehetősége van arra, hogy a megrendelésével összefüggésben írásban foglalja össze, hogy milyen szolgáltatást kíván megrendelni. Miután a Szolgáltató megkapta a Megrendelő Ajánlattételre Felhívását, a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyikén megkeresi a Megrendelőt, a megrendelni kívánt Szolgáltatás részleteinek egyeztetése céljából. Ezen egyeztetés a felek között a Szolgáltató és a Megrendelő igényei szerint történhet telefonon, e-mail útján vagy személyesen. Az egyeztetés előző bekezdésben írt módokon történő megtörténte után a Szolgáltató megküldi a Megrendelő részére az ajánlatát („Ajánlat”). A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatát e-mail üzenetben kapja meg, amelyben lehetősége van kiegészítő szolgáltatások megrendelésére. A Megrendelő az Ajánlatot a visszaigazoló e-mail megküldésével és az írásos elfogadó nyilatkozatnak a Szolgáltató részére történő megküldésével fogadja el („Ajánlat Elfogadása”).
 2. Online tranzakciót indítani a weboldalak webshop menüjében lehetséges. A webshopokban az ott felsorolt, megtekinthető termékek, szolgáltatások a kosárhoz hozzáadhatók, illetve a kiválaszott termékek mennyiségei a megrendelés véglegesítéséig módosíthatóak. A szolgáltatások megrendelésénél lehetőség van a domain név esetében, az igényelni kívánt domain elérhetőségének ellenőrzésére, majd megrendelés előtt annak megadására. Tárhely esetében a csomag módosítására, a megrendelés megerősítéséig. A megrendelés megerősítését követően, lehetőség nyílik az alábbi fizetési lehetőségek közül választani:
 • Online bankártyás
 • Átutalás
 • Paypal

A megrendelésekről a Szolgáltató e-mail értesítést kap, melyre visszaigazolást küld. Visszaigazolást követően a megrendelt szolgáltatást 1-3 munkanapon belül aktiválja, vagy a terméket postára adja, futárnak átadja.

 

4. A Szolgáltatás tartalma

4.1 Közös szabályok

A Szolgáltató által elkészített műszaki leírások, és az ahhoz tartozó grafikai elemek, tervek a Szolgáltató tulajdonát képezik, azt a Megrendelő semmilyen formában nem használhatja fel, csak abban az esetben, ha a Felek között érvényesen létrejött a Szerződés, a Szerződésben foglalt feltételek szerint és mértékben.

A Szolgáltató által kínált szolgáltatásokban Alapcsomagok és egyedi munkák is választhatók az ajánlatkérés során.

Az alapcsomagokban ajánlott weboldalak WordPress alapon CMS rendszerrel készülnek el.

A Szolgáltató által adott Ajánlat a felek eltérő megállapodása hiányában annak megküldésétől számított 30, azaz harminc napig érvényes.

Ahhoz, hogy a felek között a Szerződés érvényesen létrejöjjön az alábbiak teljesülése szükséges.

 • A Megrendelő megadja a következő adatait, melyek kezelésének jogalapjáról, céljáról a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatójában megfelelően tájékoztatta: természetes személy esetén családi nevét és keresztnevét, természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét. Nem természetes személy esetén nyilvántartási számát, székhelyét, valamint igazolja képviselője személyét és képviseleti jogosultságát.
 • A Megrendelő a Szolgáltatóval folytatott egyeztetések során meghatározza a Szolgáltatás részleteit, és a felek a megrendelt Szolgáltatás, és esetlegesen kiegészítő szolgáltatás árában megállapodtak.
 • A Felek a teljesítés határidejében megállapodtak.
 • A Megrendelő az ajánlatot elfogadó adatlapot kitöltötte, azt a Szolgáltató részére megküldte elektronikus formában és papír alapon is, postai úton.
 • A Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolt az ajánlat elfogadását.

A Szolgáltató az Ajánlat megküldésekor a Megrendelő részére megküldi a tervezett Szolgáltatás grafikai tervét, és egy minimalizált műszaki leírást a szolgáltatásról. A Megrendelő ezt a tervezetet semmilyen módon nem jogosult felhasználni.

4.2 A Munka elkészítésének részletes leírása

4.2.1 Igényfelmérés

Az igényfelmérés során egy előzetesen, igényeknek megfelelően kialakított, saját szerveren elkészülő, korlátozottan működőképes dizájn tervezet készül a leendő weboldalról vagy webáruházról. Az előzetes megállapodásokat követően, az ajánlat végleges aláírása után kezdődik meg a munka következő folyamata.

4.2.2 Előkészítés

A weboldal műszaki előkészítése. Ezek közé sorolható a domain név és tárhely megvásárlása, a biztonsági intézkedések (pl. SSL tanúsítvány telepítés), illetve egyéb előzetes beállítások (pl. rendszer telepítés) a választott tárhelyszolgáltató felületén.

A domain regisztráció háromféleképpen történhet:

 • Szolgáltatónál történő regisztráció (A 4. sz. mellékletben található árak szerint)
 • Külső szolgáltatónál történő regisztráció, a Megrendelő általi ügyintézéssel
 • Külső szolgáltatónál történő regisztráció, a Szolgáltató általi ügyintézéssel (az ügyleti díjak közvetített szolgáltatásként kerülnek továbbszámlázásra, ügyintézési díjat a weboldalfejlesztés tartalmazza) 

A tárhely tranzakció kétféleképpen történhet:

 • Szolgáltatónál történő tranzakció (A 5. sz. mellékletben található árak szerint)
 • Külső szolgáltatónál történő tranzakció, saját ügyintézéssel
 • Külső szolgáltatónál történő regisztráció, Szolgáltató általi ügyintézéssel (az ügyleti díjak közvetített szolgáltatásként kerülnek továbbszámlázásra, ügyintézési díjat a weboldalfejlesztés tartalmazza)

A fejlesztési munkálatok idejére, ideiglenes hozzáférés szükséges a Szolgáltató részére, mely ideiglenes jelszó beállításával történik. A fejlesztés befejezését követően, a jelszó megváltoztatásra kell hogy kerüljön, melyet a Megrendelő az átadáskor hitelt érdemlően visszaigazol.

4.2.3 Weboldal, webáruház elkészítése

Ha a megrendelt weboldal, webáruház műszaki háttere működőképes, elkezdődik a tényleges fejlesztés. A folyamat során az ügyfél folyamatos tájékoztatást kap a weboldal alakulásáról, és az egyes elemek külön bemutatásra és elfogadtatásra kerülnek, a hatékony együttműködés végett. A folyamat során kialakul a webes felület gerince, amely működőképes formában véglegesítésre kerül.

4.2.4 Opcionális szolgáltatások

Az elkészült webes felülethez választott opcionális szolgáltatások beépítése és azok végrehajtása.

4.2.5 Véglegesítés, tesztelés és átadás

A fejlesztés utolsó lépése, amelyben a kész weboldal/webáruház ellenőrzés és tesztelés után átadásra kerül az ügyfél részére. Az átadási procedúra részeként történik meg a webes felület működésének részletes bemutatása is. Szolgáltató lehetőséget nyújt az oldal működével kapcsolatos oktatásra a megrendelő telephelyén, amelyért az alábbi kiszállási és óradíjakat számítja fel:

 • Kiszállási díjunk 129.-Ft/km mely az oda és visszautat is tartalmazza
 • Weboldal Kezelési Oktatás – alapdíj bruttó 10,500.- Ft / óra

A korábban az ajánlatban, esetlegesen opcionális tételként igényelt karbantartási folyamat ennek lezárását követően, külön karbantartási szerződés megkötését követően lép érvénybe, a mellékelt árak szerint.

A Szolgáltató rendelkezésére bocsátott felhasználónevek és jelszavak megváltoztatásra, a hozzáférések törlésre kerülnek. Ebben a körben a Megrendelőnek nyilatkoznia kell, hogy a hozzáférést biztosító ideiglenes jelszót és felhasználónevet megváltoztatta.

4.2.7 Előleg kikötése

A Szolgáltató a Szerződés biztosítékaként előleget („Előleg”) köt ki, mely a megrendelt Szolgáltatások és esetlegesen megrendelt kiegészítő szolgáltatások bruttó összegének a 20 %-a. Ettől a felek az egyedi szerződések esetén eltérhetnek. A Szerződés teljesülése esetén az Előleg összege a szerződés összegébe beleszámít.

Abban az esetben, ha a Megrendelő nem a jelen ÁSZF 6. pontjában rögzített okok valamelyike miatt mondja fel a Szerződést, úgy az előleg kárátalányként szolgál, az a Szolgáltatónál marad.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató megtagadja a teljesítést, vagy egyik félnek sem felróható okból nem jön létre a felek között a Szerződés az előleg összege a Megrendelő részére visszajár.

Az előleg megfizetése az Ajánlat Elfogadásától számított 5 munkanapon belül esedékes, melyet a Megrendelő a Szolgáltató által az Ajánlatban megadott bankszámlájára köteles átutalni.

4.2.8 A megrendelt Szolgáltatás átadása, átvétele

A kész weboldal ellenőrzés és tesztelés után átadásra kerül az ügyfél részére. Az átadási procedúra részeként történik meg a weboldal működésének részletes bemutatása is. Szolgáltató lehetőséget nyújt az oldal működével kapcsolatos oktatásra a megrendelő telephelyén, amelyért a jelen ÁSZF 4.e pontjában részletezett kiszállási és óradíjakat számítja fel

A működésbe helyezést követően a megrendelő által korábban jelzett karbantartási, üzemeltetési és/vagy marketing szolgáltatások előkészítése.

A rendelkezésünkre bocsájtott felhasználónevek és jelszavak megváltoztatására, a hozzáférések törlésre kerülnek.

A megrendelő az átadást követően teljesítési igazolási bizonylatot állít ki a szállító felé.

 

5. A Szerződés módosítása

A Felek között létrejött szerződés kizárólag írásban módosítható, a szerződés megkötésének, jelen ÁSZF 4.1 alpontjában foglalt szabályok szerint.

 

6. A Szerződés megszűnése

A Felek között létrejött szerződés a teljesítéssel megszűnik.

A Felek közötti szerződés az alábbi esetekben is megszűnik.

 • A Felek közös megegyezéssel megszüntetik azt.
 • A Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával felmondja azt, vagy attól eláll.
 • A Szolgáltató egyoldalú nyilatkozatával felmondja azt, vagy attól eláll.

A Megrendelő elállási jogának gyakorlása esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató kárát a már elkészített szolgáltatások tekintetében az alábbiak szerint és mértékben.

 • előkészítési fázisban az Ajánlatban rögzített teljes fejlesztési díj 20%-a
 • fejlesztési fázisban az Ajánlatban rögzített teljes fejlesztési díj 50%-a
 • Véglegesítési fázisban az Ajánlatban rögzített teljes fejlesztési díj 80%-a

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani illetőleg attól elállni az alábbi esetekben.

 • A Megrendelő a honlapon jogszabályba, jóerkölcsbe ütköző, vagy a más jogát egyéb módon sértő tartalmat kíván elhelyezni.
 • Abban az esetben, ha a Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késdelembe esett, és a Szolgáltató felszólítására sem rendezi a tartozását.
 • Ha a Megrendelő gazdasági társaság ellen jogutód nélküli megszünését eredményező eljárás indul, vagy ilyen eljárás megindításáról határoz.
 • A Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegése esetén.

A Szolgáltató írásban köteles elállni. A Szolgáltató a fenti esetek valamelyike szerinti elállása esetén már elvégzett munkák vonatkozásában a 5. pont szerint jogosult a vállakozói díj arányos részére.

 

7. Záró rendelkezések

A felek kötelesek egymással együttműködni a Szerződés teljesítése érdekében. A felek az egymással való kapcsolattartás írásos formájaként fogadják el az e-mailben történő levélváltást.

A felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik felet érintő üzleti titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá. A titoktartási kötelezettség a feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Apc, 2020. október 1.